Konsèy-Kowonaviris: Sa Ki Dwe Fèt Lè yon Sitwayen Ameriken Mouri Aletranje Anba Maladi a

Nan kad konsèy n ap bay konsènan aksyon yon moun dwe pran pou l jere peryòd kowonaviris la, annou wè sitiyasyon yon sitwayen ameriken ki mouri anba maladi a pandan l t ap viv nan yon peyi etranje oubyen li t ap vizite peyi sa a.

Si ou se yon paran oubyen yon reprezantan legal moun ki desede a, ou dwe pran kontak imedyatman avèk ofisyèl konsilè ameriken yo nan Depatman Deta, ki se Depatman Afè Etranjè Lèzetazini. Manm pèsonèl seksyon konsilè a se moun yo ki disponib 24 sou 24 e 7 sou 7 pou ofri sitwayen ameriken asistans lè yo gen yon ijans aletranje.

Si ou se yon manm fanmi an, yon patnè ki t ap viv ak defen an oubyen yon reprezantan legal li, epi ou twouve w byen lwen peyi kote l mouri a, ou dwe rele Sèvis pou Sitwayen Ameriken ki a Letranje ki gen lokal li nan vil Washington. Ou ka rele l ant 8:00AM e 5:00PM, lè Washington e lè Pòtoprens, sòti lendi pou rive vandredi, nan nimewo gratis sa a: (888) 407 4747 oubyen nan (202) 501 4444. Kòm nou di fonksyonè biwo sèvis dijans sa a nan Depatman Deta disponib pou ofri sèvis 7 sou 7 e 24 2ou 24, ou ka rele li tou aprè lè travay, nan wikenn ak jou ferye nan nimewo sa a: (202) 647 4000.

Se konsa w kapab pran kontak avèk biwo ofisyèl Lèzetazini ki ofri sèvis dijans nan ka yon sitwayen ameriken ta mouri anba maladi kowonaviris la nan yon peyi etranje.   

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this:

Send us your Problem:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊