29 mars 2021 : Solidarité avec le peuple Haïtien révolté contre la dictature et l’impérialisme –Non à un Ambassadeur de Babekyou à Ottawa !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 mars 2021 : Solidarité avec le peuple Haïtien révolté contre la dictature et l’impérialisme –Non à un Ambassadeur de Babekyou à Ottawa !

Ottawa, dimanche 28 mars 2021 – Nous fils et filles d’Haïti, résidants d’Ottawa/Gatineau, sommes heureux de nous joindre au mouvement de solidarité internationale du 29 mars 2021 (www.levekanpe.org) avec le peuple révolté d’Haïti qui regroupe diverses organisations anti-impérialistes actives dans plusieurs villes du monde, dont : Montréal, New-York, Boston, Miami, Chicago, Atlanta, Santo-Domingo, Caracas, San Juan, Buenos Aires, Santiago, Halifax, Fredericton, et Ottawa.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Après plus de 30 ans de lutte acharnée contre la dictature des Duvalier qui fut activement appuyée par la CIA, le peuple haïtien enfin débarrassé des Tontons Macoute, ratifia massivement une Constitution démocratique le 29 mars 1987. Trente-quatre (34) ans plus tard, la démocratie haïtienne est en grave danger avec la violation continue de la Constitution de 1987 par le pouvoir de facto de Jovenel Moïse dont le mandat contesté a pris fin le 7 février 2021. 

Soutenu par des tuteurs étrangers, le gouvernement de facto de Jovenel Moïse s’apprête à organiser un référendum pour faire accepter une nouvelle Constitution. Ce projet illégal et antinational est rejeté par le peuple haïtien dans sa grande majorité.  En effet, l’article 284.3 de la Constitution de 1987 en vigueur déclare : « toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite ». 

Affichant un irrespect flagrant envers les lois haïtiennes, les tuteurs de Jovenel Moïse constituant le Core Group (États-Unis, Canada, France, Brésil, etc.), l’Organisation des états américains, les Nations unies ont accueillis dans leurs capitales et organisations respectives plusieurs usurpateurs de titres. Ces «ambassadeurs» illégaux savent pertinemment que la Constitution Haïtienne en vigueur exige que tout Ambassadeur ou Consul Général reçoive l’aval du Senat de la République d’Haïti (lequel peut soit rejeter ou ratifier les nominations) avant de se présenter en terre étrangère comme représentant du peuple haïtien. « Le Président de la République nomme après délibération en Conseil des Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces Armées d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d’administration des organismes autonomes » (Article 141).

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

De ce fait, en ce 29 mars 2021, nous, fils et filles d’Haïti, résidants à Ottawa/Gatineau, signifions à messieurs Wein Wiebert Arthus et Fritz Dorvillier, que, n’ayant point été ratifiés par le Sénat, ils sont des usurpateurs de titre, à l’instar des petits chefs de facto qui les ont parachutés frauduleusement à leurs postes. Ces messieurs ne représentent aucunement la vaillante nation haïtienne mais plutôt les chefs de gangs, valets de l’impérialisme, que sont Jovenel Moïse et Jimmy Chérizier (Babekyou).

Nous profitons de l’occasion pour saluer diverses initiatives de résistance prises par nos compatriotes vivant à Montréal, particulièrement : Solidarité Québec-Haïti et la Coalition haïtienne au Canada contre la dictature en Haïti (CHCDH). Nous félicitons l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) ainsi que nombreuses autres organisations Québécoises et Canadiennes qui ont courageusement critiqué le soutien du Canada à la dictature de Jovenel Moïse.

Le 22 mars 2021 écoulé, le député du Bloc québécois, Mario Beaulieu, présenta à la Chambre des communes la pétition demandant au gouvernement fédéral de tenir une audience du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international pour tout savoir sur  l’«lnitiative d’Ottawa sur Haïti», réputée ancêtre du « Core Group » et initiatrice du coup d’état de 2004 qui renversa 7000 élus, dont le président légitime d’Haïti, Jean-Bertrand Aristide. Bravo et merci aux camarades de Solidarité Québec-Haïti pour la réalisation de ce pas très important.

Le 29 mars 2021, vers 12 h 30 nous irons déposer copie de la présente note à l’Ambassade d’Haïti à Ottawa pour dire : non à la dictature en Haïti ! Non au référendum inconstitutionnel ! Non à l’ingérence impérialiste ! Non aux Ambassadeurs et Consuls de Babekyou au Canada! Oui à la noble lutte du peuple haïtien !

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pour plus d’informations, contactez : Jafrikayiti (Jean Saint-Vil), auteur, animateur radio, au 613-482-2549, Facebook et Twitter : @jafrikayiti, Courriel : jafrikayiti@gmail.com

Walner Osna, doctorant en sociologie


NÒT POU LAPRÈS

29 Mas 2021: Ayisyen Ki Ap Soutni Ayisyen Nètalkole (AKASAN) kore mouvman solidarite ak pèp ayisyen an ki leve kanpe kont diktati ak enperyalis – Nou rele chalbari dèyè Anbasadè Jovenel Moïse ak Babekyou voye nan vil Ottawa a.

Ottawa, 26 Mas 2021 – Nou menm pitit gason ak pitit fi Ayiti, ki abite nan vil Otttawa / Gatineau, nou kontan rantre nan mouvman solidarite entènasyonal ak Ayiti pandan jounen 29 Mas 2021 an. Mouvman leve kanpe sa a rasanble divès òganizasyon anti-enperyalis (www.levekanpe.org) ki aktif nan plizyè vil atravè mond lan, tankou: Montréal, New-York, Boston, Miami, Chicago, Atlanta, Santo-Domingo, Caracas, San Juan, Buenos Aires, Santiago, Halifax, Fredericton, ak Ottawa.

Aprè plis pase 30 ane batay san pran souf kont diktati Duvalier ak CIA ki te kore bannann li, pèp Ayisyen an te finalman debarase l de Tonton Makout yo, epi li ratifye yon Konstitisyon demokratik jou ki te 29 mas 1987 la. Trant-kat (34) ane pita, demokrasi an danje grav ann Ayiti akoz kadejak pouvwa defakto Jovenel Moïse lan ap fè tout tan sou Konstitisyon 1987 la. Poutan, manda blan yo te bay gouvènman popetwèl PHTK a bout depi 7 fevriye 2021.

Granmesi sipò patwon etranje l yo, gouvènman defakto Jovenel Moïse lan ap prepare yon referandòm pou adopte yon nouvo Konstitisyon. Majorite Pèp Ayisyen an voye jete pwojè ilegal ak anti-nasyonal sa a. Atik 284.3 Konstitisyon 1987 lan deklare: « Yo pa janm gen dwa fè referandòm, pou yo mande pèp la si li dakò pou gen chanjman nan konstitisyon an« . Patwon blan Jovenel Moïse yo ki anndan Kò Gwoup la (Etazini, Kanada, Lafrans, Brezil, elatriye), Òganizasyon Eta Ameriken (OEA) ak Nasyonzini montre aklè yo pa respekte Manmanlwa Peyi d Ayiti a. Dayè, yo akeyi nan kapital yo osnon nan òganizasyon yo plizyè vòlè tit.

Natirèlman, « anbasadè » ilegal sa yo konnen byen pwòp Konstitisyon ki an vigè nan moman an ekzije pou nenpòt Anbasadè oswa Konsil Jeneral resevwa benediksyon Sena Repiblik la (ki kapab oswa rejte oswa ratifye nominasyon yo) anvan yo ta parèt nan teritwa etranje ak tit reprezantan Pèp Ayisyen an. Manmanlwa peyi a di aklè: « Nan reyinyon konsèy minis yo, apre yo fin jwenn dizon Chanm Senatè yo, Prezidan Repiblik la nonmen kòmandan an chèf lame a, kòmandan an chèf lapolis, Anbasadè ak Konsil Jeneral yo” (Atik 141).

Se poutèt sa, jou 29 Mas 2021 an, nou menm, pitit gason ak pitit fi Ayiti, k ap viv nan vil Ottawa / Gatineau, nou di mouche Wein Wiebert Arthus ak mouche Fritz Dorvillier, daprèzavwa yo debake Ottawa san Chanm Sena a pa ratifye nominasyon yo, se vòlè tit yo ye, menm jan ak ti lidè defakto ki fè magouy pou jouke yo nan pòs yo fè dappiyanp sou yo bò isit la. An verite, mesye sa yo pa reprezante Ayisyen pèp vanyan, ditou pyès! Yo ka reprezante chèf gang yo, sèvitè enperyalis yo, tankou Jovenel Moïse ak Jimmy Chérizier (Babekyou).

Nou pwofite okazyon sa a pou nou bat bravo lakontantman pou inisyativ rezistans djanm konpatriyòt k ap viv nan vil Montréal yo kontinye ap fè, patikilyèman: Solidarité Québec-Haiti ak Kowalisyon Ayisyen nan Kanada kont Diktati an Ayiti (CHCDH). Nou felisite Alliance de la Fonction Publique du Canada (AFPC) ansanm ak plizyè lòt òganizasyon Kebekwa ak Kanadyen ki gen kouraj kritike sipò Kanada kontinye ap bay diktati Jovenel Moïse la.

22 Mas 2021 ki sot pase a, Depite Blòk Québécois, Mario Beaulieu, te prezante devan Chanm Komin nan, yon petisyon ki mande gouvènman federal la pou li fè yon chita pale ak Komite ki tabli pou jere dosye afè etranjè ak devlòpman entènasyonal lan, yon fason pou sitwayen yo jwenn tout enfòmasyon klè kon dlo kòk osijè « Initiative d’Ottawa sur Haiti”, ki se zansèt “Kò Gwoup” la, yon reyinyon konplotay ki alorijin koudeta 2004 la ki te kapote 7,000 ofisyèl eli, pami yo: Prezidan lejitim Ayiti alepòk, Ekselans Jean-Bertrand Aristide. Nou bat bravo pou kanmarad Solidarité Québec-Haiti yo, paske sa se yon etap enpòtan lit pèp Ayisyen an reyisi franchi.

29 Mas 2021, apati midi edmi, nou pral pote yon kopi nòt sa a nan Anbasad Ayiti nan Ottawa pou nou di ak tout fòs nou: Non! Nou pa vle diktati an Ayiti! Non! Nou pa vle referandòm enkonstitisyonèl la! Nou rejte tout enjerans enperyalis! Nou pa rekonèt Anbasadè ak Konsil Babekyou nan Kanada! Viv lit pèp ayisyen an!

Pou plis enfòmasyon, kontakte:
Jafrikayiti (Jean Saint-Vil), otè, animatè radyo nan 613-482-2549 Facebook ak Twitter: @jafrikayiti, Imèl: jafrikayiti@gmail.com

Walner Osna, kandida doktora nan sosyoloji.

source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this:

Send us your Problem:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊